Koruma ve Restorasyon Neden Tercih Edilmeli?

Koruma ve Restorasyon; lisansüstü eğitim çalışmalarında uluslararası standartları yakalamak ve hatta bunların üstüne çıkabilmek yükseköğretim kurumlarının hedefleri arasındadır. Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında gözden geçirilmesi gereken öncelikli alanlar eğitim, bilim ve teknolojidir. Mimarlık da geçmişi neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir tasarım ve uygulama disiplini olarak, bilim ve teknoloji ışığında mekân yaratmaya ve uygulamaya yönelik bir meslek alanıdır.

Gelişen teknolojiler, küreselleşen toplumsal, ekonomik sistemler düşünülerek ve katmanlaşmış yapılı bir çevrede, nitelikli tarihi yapılarda ve çağdaş yapılarda yaşamların sürdürüldüğü göz önüne alınarak, sektörde ya da akademide büyük ölçekli ve özellikle koruma amaçlı restorasyon projelerinde uzman olarak çalışabilecek nitelikteki restorasyon uzmanı yüksek mimarların, öncelikle araştırarak ve sorgulayarak görev yapmaları hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, İstanbul Ticaret Üniversitesi Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı;

 • Mimari koruma ve restorasyon ile mimarlık disiplini altında yer alan diğer uzmanlık alanları arasında bilginin doğası, kaynakları, üretimi ve sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahip olmalarını,
 • Mimari koruma ve restorasyon alanında mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerilerin kazanılmasını, kuramsal algılama ve bilimsel tartışma yeteneğinin geliştirilmesini,
 • Uygulamalı ve teknik olarak bir koruma projesi hazırlama yöntemlerinin öğrenilmesini,
 • Yapılı çevrede mevcut nitelikli tarihi bir yapının doğru değerlendirilme becerisinin kazanılması. Ayrıca tarihi dokuya uygun çağdaş tasarım kriterlerinin belirlenerek, dokuya uygun çağdaş bir tasarım yapabilme becerisinin kazandırılmasını,
 • Koruma ve restorasyon konularında disiplinler arası ilişkiyi araştırmayı ve irdelemeyi ve bu konularda disiplinler arasındaki ilişki kurma becerisini geliştirmeyi,
 • Mimari koruma ve restorasyon ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirmeyi ve elde edilen sonuçları, etik sorumlulukları dikkate alarak kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirmeyi,
 • Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretmeyi, kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak konuları, çok disiplinli bir yaklaşım içinde tartışarak algılama, anlama ve farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasite ile sözel ve yazılı ifade yeteneğini geliştirmeyi,

Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı, öğrencileri yenilikçi, yaratıcı, bağımsız, duyarlı düşünebilen, dinamik, girişimci, çağdaş ve üretken kişilikler geliştirmeleri yönünde özendirerek, onlara planlama, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca gerek liderlik gerekse takım çalışmasına yatkın, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş ve bu doğrultuda mesleki gelişmeleri ve sosyal değişimleri izleyerek ülkemiz değerlerine, ekonomisine ve teknolojisine fayda sağlayacak restorasyon uzmanı yüksek mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Fernaz ÖNCEL

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burslar ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş